نوروز در احادیث

1402-12-28

مقاله«جایگاه نوروز در فرهنگ اهل بیت(ع)»

نوروز روزي است که کشتي نوح بر کوه جودي کناره گرفت و نوروز روزي است که افرادي که از خانه‏ هاي خود خارج شده و به آزمايش الهي از دنيارفتند، مجددا به دنيا بازگشتند.