نقش تأییدکنندگی به حضرت خدیجه علیه السلام

1403-01-02

مقاله«بررسی و نقد گزارش های بَدء الوحی با تأکید بر نقش حضرت خدیجه علیها السلام»

این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی، به اعتبار سنجی محتوایی و سندی این گزارش ها درباره چگونگی مواجهه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و چرایی اعطای نقش تأییدکنندگی به حضرت خدیجه علیه السلام پرداخته می شود.