نقد حدیث وصیت

1402-10-30

دوازدهمین نشست شناسه شیعه با موضوع «نقد حدیث وصیت، با تاکید بر منحصر بودن امامان در عدد دوازده» برگزار گردید.

گزارش علمی دوازدهمین نشست شناسه شیعه در ابتدای جلسه جناب آقای محمدحسین فیض اخلاقی بعد از بیان اهمیت و پیشینه نگارش مقاله و نیز پیشینه نگاشته‌های […]