نظریۀ پیوستگی یا گسستگی نزول سوره های قرآن کریم

1403-01-10

مقاله«نظریۀ پیوستگی یا گسستگی نزول سوره های قرآن کریم»

نویسندگان: *مینا شریعتی **محمد شعبان پور چکیده: کیفیت نزول آیات سوره ها را می توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات […]