مدرسه حدیثی اصفهان

1402-05-26

گزارش تصویری مدرسه حدیثی اصفهان

مدرسه تابستانه حدیث با موضوع «نقش متقابل قرآن و حدیث در فهم قران و اعتبارسنجی حدیث» برگزار گردید.