لزوم نص برای تعیین ولی

1403-01-04
اهل کسا

مقاله«تحلیل و بررسی رویکرد شیخ طوسی در تفسیر آیات «امامت» و «ولایت»»

مسئله اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی رویکرد شیخ طوسی در تفسیر آیات امامت و ولایت است که با مقایسه تفسیر شیخ با تفسیر همفکران وی در مکتب کلامی امامیه بغداد همچون سید مرتضی و شیخ مفید و نیز روش تفسیری سابق مفسران امامیه همچون قمی و عیاشی انجام پذیرفته است.