فصلنامه تحقیقات کلامی

1403-01-06

چهل و دومین شماره از نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد

 چهل و دومین شماره از نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی، وابسته به انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.