ضرورت بروز رسانی تاریخ کلام

1402-10-25

ضرورت وجود منابع  جدید و جامع برای محققان و پژوهشگران عرصه دانش کلام

دانش کلام بر خلاف دانش اخلاق و فقه در نقطه مواجهه یک مذهب و یک دین با دیگر جریان هاست.رسالت علم کلام علاوه بر جنبه های درون مکتبی،مواجهه یک مکتب با سایر مکاتب و آشنا سازی آن مکاتب با یک دین و مذهب است.