شیخ صدوق

1403-02-18

مقاله«ایدۀ «نفی صفات از ذات» یا «نیابت» در آثار عالمان نامیِ امامیه»

نویسنده : محمود هدایت افزا چکیده بنا بر روایت مشهور متأخران، دیدگاه اغلب اندیشمندان امامیه در باب اوصاف ذاتی خداوند، قول به «عینیت صفات با ذات» […]