سیره رفتاری امام حسن

1403-01-05

مقاله«شخصیت قرآنی و کریمانه امام حسن (ع)»

مقالە حاضر با عنوان شخصیت قرآنی و کریمانە امام حسن(ع)،به توضیح و تبیین شخصیت و فضایل امام حسن(ع) در آیات و روایات فرقانی و توصیف شخصیت کریمانە آن حضرت می پردازد.