رمضان و عصر ظهور

1402-12-24

مقاله «رمضان و دولت حق»

ریشه کن شدن فقر و برپایی رفاه اقتصادی و رفع همه ی نیازها جز در سایه ی اکسیر عدالت ممکن نخواهد بود؛