دیدگاه خاورشناسان در باره نقش قرآن کریم

1403-01-23

مقاله«نقد دیدگاه خاورشناسان در باره نقش قرآن کریم در پیدایش کلام اسلامی»

این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، با تبیین و بررسی این سه دیدگاه نشان می دهد که نقش قرآن کریم در پیدایش علم کلام نه به دلیل نقص تعالیم آن و یا وجود تناقض در آن است بلکه مسلمانان به دلیل ضرورت تبیین و اثبات آموزه های دینی و دفاع از آنها به علم کلام روی آورده و در نهایت تاسیس علم کلام را رقم زده اند.