حدیث منزلت و افضلیت علی علیه السلام

1403-01-15

مقاله«جستارى در منزلت علوى در احادیث نور و منزلت»

با یک نتیجه گیرى منطقى با استفاده از حدیث منزلت مى توان گفت که تمام مقاماتى که در قرآن در توصیف حضرت هارون(ع) آمده است در مورد على(ع) نیز صحت دارد.