جایگاه رمضان در سیره معصومان

1402-12-25

مقاله «سیره معصومان(ع) در ماه رمضان»

ماه مبارک رمضان بجاست که با نگاهى گذار به سیره معصومان(ع) در این ماه رفتارهاى فردى و اجتماعى آنان را سرمشق زندگى خود قرار دهیم.