تاریخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیّه

1402-01-22

تاریخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیّه از مکتب بغداد تا مکتب اصفهان

این اثر نوشتاری است مبسوط در دو جلد که به گزارش و تبیین استدلال‌های مطرح در آثار کلامی امامیّه و معتزله و اشاعره برای اثبات وجود خداوند می‌پردازد و تاریخ و سیر تحوّلات این براهین را در قرون میانی اسلامی باز می‌نماید...