ایمان ابوطالب

1403-01-02

مقاله«نقد سندی و دلالی نزول آیات قرآن در کفر ابوطالب(ع)»

سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان در برابر دیگاه برخی از مفسران اهل سنت، از ایمان ابوطالب دفاع کرد.