امکان و قلمرو شناخت عقلی خدا

1403-01-27

مقاله«امکان و قلمرو شناخت عقلی خدا از منظر متکلمان نظریه پرداز کوفه»

مقاله پیش رو با شیوه بررسی تاریخ اندیشه مسئله امکان و قلمرو شناخت عقلی خدا از نظرگاه جریان فکری -متکلمان نظریه‌پرداز مدرسه کوفه را بر اساس گزارش‌های روایی و تاریخی بررسیده و نشان داده است