امام در جامعه از منظر روایات امام رضا (علیه السلام)

1403-03-05

مقاله«کارکردهای امام در جامعه از منظر روایات امام رضا (علیه السلام)»

مسئله پژوهش حاضر بررسی و کشف کارکردهای امام در جامعه از منظر روایات امام رضا می باشد و با روش کیفی تحلیل مضمونی که روشی برای کشف و استخراج داده های موجود در متن می باشد