امامت در روایات امام ضا

1403-03-05

مقاله«امام و امامت در گفتمان امام رضا (علیه السلام)»

این مقاله در صدد آن است که دیدگاه های کلان نظری و فرانظری مطرح شده در خطبه امام رضا (علیه السلام) در حوزه امام و امامت را با روش تحلیل گفتمان به شیوه «پدام» مطالعه و بررسی کند.