امامت امام حسن مجتبی علیه السلام از منظر روایات

1403-01-07

مقاله«امامت امام حسن مجتبی علیه السلام از منظر روایات»

امامت امام حسن علیه السلام در گفتار پیامبر و دیدگاه اهل تسنن