اعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین علیه السلام

1403-04-17

مقاله«اعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین علیه السلام»

این نوشتار کوشیده است تا ضمن گونه شناسی منابع یاد شده، به معرفی و سنجش مهمترین آثار متقدم و متأخر در حوزه مقتل نگاریِ امام حسین (ع) بپردازد و با نقد آثار غیر معتبر و ضعیف، تلاش های صورت گرفته در تدوین مقتل نگاری های جامع را تبیین نماید.