اعتبارسنجی حدیث

1402-06-01

مدرسه تابستانه حدیث با عنوان «همبستگی قرآن و حدیث، نقش متقابل قرآن و حدیث در فهم قرآن و اعتبارسنجی حدیث» در اصفهان برگزار شد.

 مدرسه تابستانه حدیث با عنوان «همبستگی قرآن و حدیث؛ نقش متقابل قرآن و حدیث در فهم قرآن و اعتبارسنجی حدیث» طی دو روز در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
1402-05-26

گزارش تصویری مدرسه حدیثی اصفهان

مدرسه تابستانه حدیث با موضوع «نقش متقابل قرآن و حدیث در فهم قران و اعتبارسنجی حدیث» برگزار گردید.