اصالت میراث حدیثی شیعه در آینه نسخ

1402-11-03

پژوهش “قرائن اعتبار نسخ وجاده‌ ای” اثری مفید در تعیین اصالت نسخ خطی

 پژوهش "قرائن اعتبار نسخ وجاده ای" به عنوان بخشی از پژوهش کلان «اصالت میراث حدیثی شیعه در آینه نسخ» بر آن است تا قواعد و شیوه‌های کهن و نوین صحت سنجی انتصاب و اصالت سنجی نسخ کتب حدیثی را با شواهد عینی موجود در نسخ به جا مانده بررسی نماید.