استنتاج ماشینی احتمالاتی برای کشف زمان زندگانی راویان

1402-11-17

گزارش سیزدهمین نشست شناسه شیعه با موضوع« استنتاج ماشینی احتمالاتی برای کشف زمان زندگانی راویان»

در ابتدای این جلسه جناب دکتر محمد رضا معینی به عنوان دبیر علمی جلسه به معرفی جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شهبازی به عنوان مدیر پروژه ثقات پرداخت و معرفی ای اجمالی از این نرم افزار ارائه دادند.
1402-11-11

گزارش تصویری سیزدهمین نشست شناسه شیعه با موضوع« استنتاج ماشینی احتمالاتی برای کشف زمان زندگانی راویان»