معاد

1399-08-18

اثبات توحید و بطلان وحدت وجود

آیا عالم آفریده خداوند است؟ یا این که خود خداوند به صورت زمین و آسمان و انسان و جن و فرشته و سنگ و چوب و… […]