فرهنگ‌نامه معارف؛ نخستین اثر مرجع برای کشف معارف اصیل وحیانی