ششمین نشست شناسه شیعه در مدرسه امام کاظم علیه السلام برگزار گردید