دوره عقاید کاربردی ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار گردید.