گزارش تصویری اولین نشست علمی فقه العقاید با موضوع «نسبت معرفت فطری خدا با بحث عقلانیت و دین»