چهل و یکمین شماره از نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد.