چهارمین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه در اصفهان برگزار شد