هشتمین نشست شناسه شیعه با موضوع «کهن ترین غیبت نگاری واقفه» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.