مقاله«گذرى در نصوص امیرالمؤمنین بر امامت امام حسن مجتبى علیه السّلام»