مقاله«نقد دیدگاه خاورشناسان در باره نقش قرآن کریم در پیدایش کلام اسلامی»