مقاله«بررسی مواجهه کلینی و صدوق با احادیث مربوط به اراده خداوند»