مقاله«ایدۀ «نفی صفات از ذات» یا «نیابت» در آثار عالمان نامیِ امامیه»