مقاله«امکان و قلمرو شناخت عقلی خدا از منظر متکلمان نظریه پرداز کوفه»