سیزدهمین نشست علمی شناسه شیعه با موضوع «استنتاج ماشینی احتمالاتی برای کشف زمان زندگانی راویان» برگزار می‌گردد.