اهمیت بازگشت به تراث ناب اسلامی و به کارگیری ایده های نو در پاسخ به نیازهای