مقالات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

مقالات موسسه معارف

مقاله«تحلیل اعتقادی گزیده هایی از زیارتنامه حضرت عباس (علیه السلام)»

نوشتار حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانهای و با تحلیل اعتقادی مهمترین مؤلفه های این زیارتنامه نشان داده است که نور معرفت الهی به قلب آن حضرت تابیده و ایشان به درجه مؤمن حقیقی رسیده اند.

مطالعه بیشتر »

مقاله«منطق خون در قیام امام حسین (علیه السلام) با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)»

بر این خونین کردن صحنه شهادتِ بهترین عزیزان از سوی امام حسین (ع)، به ویژه علی اصغر (ع) منطق و اهدافی حاکم است.

نوشتار پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، به کشف این منطق خون می پردازد.

مطالعه بیشتر »

مقاله«اعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین علیه السلام»

این نوشتار کوشیده است تا ضمن گونه شناسی منابع یاد شده، به معرفی و سنجش مهمترین آثار متقدم و متأخر در حوزه مقتل نگاریِ امام حسین (ع) بپردازد و با نقد آثار غیر معتبر و ضعیف، تلاش های صورت گرفته در تدوین مقتل نگاری های جامع را تبیین نماید.

مطالعه بیشتر »

مقاله«بررسی دیدگاه آلوسی در آیه مباهله از منظر مفسران شیعه»

مفسران شیعی، با استناد به مبانی کلامی، استدلالهای عقلی و نیز با تکیه بر روایات و سبب نزول آیه بر این باورند که

کوچک ترین تردیدی در تطبیق انفسنا بر امام علی (ع) وجود ندارد.

این مقاله با دسته بندی مواجهه آلوسی در برابر روایات اهل بیت، موضع این مفسر را در آیه مباهله بررسی کرده است.

مطالعه بیشتر »

مقالات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

مقالات موسسه معارف

مقاله«تحلیل اعتقادی گزیده هایی از زیارتنامه حضرت عباس (علیه السلام)»

نوشتار حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانهای و با تحلیل اعتقادی مهمترین مؤلفه های این زیارتنامه نشان داده است که نور معرفت الهی به قلب آن حضرت تابیده و ایشان به درجه مؤمن حقیقی رسیده اند.

مطالعه بیشتر »

مقاله«منطق خون در قیام امام حسین (علیه السلام) با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام)»

بر این خونین کردن صحنه شهادتِ بهترین عزیزان از سوی امام حسین (ع)، به ویژه علی اصغر (ع) منطق و اهدافی حاکم است.

نوشتار پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، به کشف این منطق خون می پردازد.

مطالعه بیشتر »

مقاله«اعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین علیه السلام»

این نوشتار کوشیده است تا ضمن گونه شناسی منابع یاد شده، به معرفی و سنجش مهمترین آثار متقدم و متأخر در حوزه مقتل نگاریِ امام حسین (ع) بپردازد و با نقد آثار غیر معتبر و ضعیف، تلاش های صورت گرفته در تدوین مقتل نگاری های جامع را تبیین نماید.

مطالعه بیشتر »

مقاله«بررسی دیدگاه آلوسی در آیه مباهله از منظر مفسران شیعه»

مفسران شیعی، با استناد به مبانی کلامی، استدلالهای عقلی و نیز با تکیه بر روایات و سبب نزول آیه بر این باورند که

کوچک ترین تردیدی در تطبیق انفسنا بر امام علی (ع) وجود ندارد.

این مقاله با دسته بندی مواجهه آلوسی در برابر روایات اهل بیت، موضع این مفسر را در آیه مباهله بررسی کرده است.

مطالعه بیشتر »