آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از علمای برجسته خراسان، در حوالی سال 1320 ولایت مطلقه فقیه را تبیین و اثبات کرد