کارگاه آموزشی پژوهش در تراث حدیثی و پیراحدیثی عامه برگزار می‌گردد.