با آن بانوی بزرگ مدافع حقیقت و ولایت پیمان ببندیم…