گزارش چهاردهمین نشست علمی با موضوع«شخصیت حدیثی رجالی سکونی در منابع فریقین با تأکید بر میراث حدیثی او»