گزارش پانزدهمین نشست علمی با موضوع«ترسیم طبقه روایی ابراهیم بن هاشم قمی و رفع چالش‌های پیش‌رو »