گزارش نشست علمی با موضوع «نسبت معرفت فطری خدا با بحث عقلانیت و دین»