گزارش علمی دهمین نشست شناسه شیعه با موضوع «اصالت سنجی منابع کهن امامی؛ اصالت کتاب الکافی»