چهل و سومین شماره از نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد