چهل و دومین شماره از نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی منتشر شد