پژوهشکده معارف اهل بیت(ع) با همکاری مرکز تخصصی معارف اهل بیت(ع)